Skånland skulle ifølge kgl.res. 14. mai 1926 utgjøre et eget sokn i Trondenes prestegjeld. Kgl.res. 29. juni 1956 bestemte at Skånland skulle skilles ut som eget prestegjeld. Den første soknepresten ble utnevnt i 1957, Eivind Stabell Horn.

Prest nevnes på Trondenes alt i 1321. Trondenes kirke var i middelalderen fylkeskirke i Trondenes fylke. Ifølge reformatsen 1589 var Trondenes kirke hovedkirke i Trondenes prestegjeld som da hadde sju residerende kapellanier. Disse var Kvæfjord, Sand, Astafjord, Øyfjord, Mefjord, Torsken og Hillesøy. Tilsammen hadde Trondenes prestegjeld fjorten kirker og ni prester. Ved anordning av 28. desember 1731 ble imidlertid en rekke områder skilt ut som selvstendige prestegjeld: Kvæfjord, Sand, Hillesøy, Ibestad (Astafjord) (med Tranøy, Dyrøy og Lenvik annekssokn), Torsken og Mefjord. Ved reskript av 29. oktober 1813 ble Sand prestegjeld slått sammen med Trondenes. Denne ordningen varte til 1. oktober 1875 da Sand igjen ble utskilt som eget soknekall (kgl.res. 19. juni 1875). Ved kgl.res. 6. desember 1886 ble navnet "Sands Præstegjeld" endret til "Bjarkø Præstegjeld". Ved kgl.res. 16. januar 1970 ble Bjarkøy og Sandøy sokneprestembete lagt under Trondenes. Ordningen ble gjort gjeldende fra 1. mai s.å. Kgl.res. 14. mai 1926 bestemte at Trondens skulle deles i tre sokn: Trondenes hovedsokn (med Harstad), Skånland og Sandtorg annekssokn. Sørvik forsamlingshus ble vigslet til kirke for Sandtorg etter kgl.res. 8. januar 1932. Harstad ladested ble utskilt som eget prestegjeld ifølge kgl.res. 11. september 1953. Den første soknepresten i Harstad ble utnevnt i 1954. Skånland og Sandtorg ble utskilt som egne prestegjeld ved kgl.res. 29. juni 1956. De første sokneprestene her ble utnevnt i 1957.
Tovik kapell (felles for gårder både i Trondenes og Ibestad prestegjeld) ble bygget etter kgl. res. 20 februar 1904.

kirke2005